آغاآغ مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدقم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوخرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر ا از آثار محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای „آنتونیو جانوتزی“ از اهالی شهر „ماترا“, در Ipogeo di Piazza San Francesco شهر از قا "ارارال شهر" ارالحیحشششششیالارال رال رارال رارال رالارال شهرالارال شهرارحال رالار یرارال رارال Piazza تال رارال رار یرارارالتر التار رارار. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ و مشاور وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، TR مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری ا اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و هنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، هم زمان با انتخاب شهر “ماترا” به عنوان پایتخت فرهنگی اروپ در 2019 سال. با عنوان “از مشهد تا ماترا” ، در این شهر برگزار می نماید.  

Aktie
  • 3
    Anteile