پرییا نظری

دکتر پریسا نظری (فعال فرهنگی - مترجم)

Hasan Vahediدکتر پریسا نظری ؛ 1974لد سال 1996 م. 2011 تهران ، از سال XNUMX م. در ایتالیا اقامت دارد. وی که فارغغ Womenالیت های فرهنگی وی ز از مشارکت در نجمن انجمن „Frauen für Würde“ در سال XNUMX م. در قالب همکاری با انجمن فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی “الفبا” شهر رم ستمر استمرار یافت ؛ تا در ادامه با نامزدی در انتخابات مناطق شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیا در انتخابات مناطط همکاری وی با رایزنی فرهنگی ا. ترجمه ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ" ؛ "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" علی شمس ؛ یا داستان بلند “پاییز فصل آخر سال است”

Aktie
Allgemein