مانی حیییی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

1338اني حقيقي در سال 1959 (1354) در تبريز چشم چشم جهان گشود. تحصيلات متوسطه خود را در تهران به اتمام رساند و در رشته رياضي و فيزيك موفق ا خذلم شد. وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود. 1975 ازسال 1359 (1980) در نمايشگاه هاي مختلف شرکت نمود. 1362 سال 1983 (1364) عازم ايتاليا شد و در دانشكده هنرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. 1985 سال XNUMX (XNUMX) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (CASTEL DELL OVO)" و سپس در سال XNUMX (XNUMX) نمايشگاه "رنگ های سوخته".
1365 سال 1986 (1366) از طرف گالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه هنر “باري (BARI)”
وی از سال 1369 (1990) در شهر ميلان اقامت گزید و. در سال 1372 (1993) به بيستمين REVIEW هنرهاي بين المللي سولمونا SULMONA دعوت شد و مدال AUREA این رخداد را دريافت نمود.
- در فاصله زمانی سال هاي 2001 - 1997 نیز مجدداً در این رخداد حاضر گردید. 1374 سال 1995 (95) OR نمايشگاه بزرگ OR MORRA ناپل "UNTERSCHIEDE" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف مؤسسه MORRA در يشگايشگاه بين ام در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت و آتن حضور یافت.
1996 در سال 60 بنا بر دعوت MAPP “موزه OL PAOLO PINI ميلان” به همراه XNUMX هنرمن MAPا MAPP اثر مشترکی بر خلق نموت و ا از آن ز از آن پ
98 در سال هاي 97 XNUMXو
1999 در سال XNUMX علاوه بر شركت در نمايشگاه "BABEL" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و صراصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهر
2000 در سال 2001 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنتاه مردمي رم برگزار نمود و در لال XNUMX نخستین نمايشگاه انفرادي خوددر
ماركو منگوتزو Marco Meneguzzo درباره حقيقي و آثارش گفته است:
"" او بر این باور است ا از دوردست آمده و ا ست به به دور دست ها مي رود. (سواه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و ا از اين نق آگار پيوستگي. در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه ني رجرگر یعنی خدا ؛ انسان و .طبيعت.

Aktie
Allgemein