علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نییی - بازیگر- کارگردان)

Klettern از سال 1364 تا کنون, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در رار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های متعددای متعددای متعددای متعددای متعدد ی وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Weisheit شهر رم ؛ علاوه بر برگردان فارسی برخی نمایشنامه های ایتالیایی و انتشار دو نمایشنامه "گربه نمایشنامه" " با اجرای نمایشنامه های „خوتای نامک“ و „قلعه انسانات“ خود در ایتالیا, نقش مؤثری داماراران ناران اراران نار اراران اراران اراران اراراران اراراران اراران اران اراران ارارانم ارار اران نار اراران نار اراران نار اراران ن

Aktie
Allgemein