طاهر صبایی

طکتر طاهر صبایی (فرش شناس - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ در تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسند. ویی او تحقیقات بسیاری در خصوص دست بافته ها ؛ به خصوص فرش ایران انجام داده و ز از بیست عنوان کتاب در این خصوص تألیف نموده است. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دست‌بافت‌های ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. صباحی مدیر مسئول مجله بینالمللی „گره“ است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبانهای از ب بانها از بان ت ت University در Jugenduniversität توکیو ژاپن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است. OCاحی در حال حاضر عضو هیأت مدیره کنفرانس بین المللی فرش های شرقی ICOC در لندن می باشد. از جمله تألیفات وی می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:
1986 - Orientteppiche. Kunst und Tradition
1987 - Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. Muster zum Weben von Teppichen
1989-Qashqai. Persische Stammteppiche
1989-Teppiche. X Band „Große Enzyklopädie der Antiquitäten
1990-Kelim. Flache Teppiche des Kaukasus
1991-ABC des Orientteppichs
1991 - Ritter des Ostens. Pferde- und Sattelteppiche vom XNUMX. bis zum XNUMX. Jahrhundert
1992 - Orientteppiche. Band V: Kelims, Kaukasiche Flachgewebe
1992-Sumakh. Flachteppiche mit einem gewebten Gewebe
1995 - Eine wertvolle Sammlung antiker Teppiche aus Anatolien
1995-Samarkand. Teppiche von der Seidenstraße
1997- (Tülü. Langflorige Teppiche aus Zentralanatolien
1998- (China: Antike Teppiche aus dem Himmlischen Reich (China.) Antike Teppiche des Himmlischen Imperiums
1998- Shahsavan Jajim
1999-Orientteppiche. Wartung und Wiederherstellung
2005-Fünf Jahrhunderte Teppiche in Kerman
2006-Tibet Teppiche vom Dach der Welt
2007 - Die Kunst des orientalischen Teppichs
2008- (islamische Enzyklopädie des Iran (Teppich & Kelims)
2009-Kilim, flache Fliesen des Orients

Aktie
Allgemein