محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 م. در شهر مشهد متولد گردید. وی که دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است ؛ به زبان های عربی ؛ 1944لمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و از سال XNUMX آغاز به تألیف نموده است. وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی ؛ به ویژه حافظ پژوهی ، مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان" ؛ "سفارت عظمي" ؛ "مكتب" ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگي" ؛ "مارگیر" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ "کتاب نور" ؛ "در راه چیست آن" ؛ "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی رشارش به زبان های انگلیسی و ...

Aktie
Allgemein