افتتاح نمایشگاه عکس عشاشر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشاشر ایران در پاپتخت فرهنگی اروپا

:18ا مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 30:8 روز جمعه 2019 نوامبر 17 م. (1398 آبان ماه 46) نمیشگاه نکعارکس با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا" ، ران و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا "،ان 

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال 2016 م. Esc شهر Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور آن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار یافته است.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، ز از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت اتالیا ب ماسبت اتالیا به مناسبت اتالنان ب است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ و نصب سردیس فردوسی ین این شهر انجام یافته است.

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاآغ مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

Aktie