نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست خصصیراات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ 18.45 دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ا ازساعت 14.30 - 28 روز پنجشنبه 2019 مارچ 53 م. Ula تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” در ulaل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Gr ر رم ب نشانی Via Gramsci, XNUMX ب بگرگدخگگخگگگ

A این نشست ، ز از خوشامدگویی Luca Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معاری دانشگنشگ س سرارز دانپیارز سرارز س عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ؛ Essار Alessandra De Cesaris ؛ و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پرارار 18 Val از ساعت با حضور Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei

 

Aktie