نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

حضور شش نماینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

Francesا پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (Francesco Brioschi) ؛ (Gelenke) ؛ (Deck 33) ؛ (Valentina); به همراه انجمن (Negah) ؛ IS مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) ، 53ا 30 عنوان کتاب ، در نم یشگایشگاه مجازی کتاب تهران شد کتاب تهران شد. که این نمایشگاه مجازی که 99 دی ماه 1732 گشایش یافت ؛ 180 ناشر داخلی ؛ و 120 ناشر خارجی با بیش از XNUMX هزار عنوان کتاب شرکت جسته اند. این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای book.icfi.ir  برپا بود. از دران ناشران ایتالیایی شرکت کننده ین این نمایشگاه مجازی, رایزنی فرهنگی با انتشارات (Brücke 33) نظم و نثر "اثر دکتر محمد جعفر یاحقی ؛ عرضه شده در این نمایشگاه ، مشارکت داشته ؛ و “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا "؛ XNUMX که در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان ؛ ایران شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انجام ؛ و با مشارکت (ISMEO) انتشار یافته است. 

Aktie